Regulamin udziału w Wydarzeniach biletowanych sprzedawanych za pomocą biletomat.pl - Twój przewodnik po Szczecinie

Regulamin udziału w Wydarzeniach biletowanych sprzedawanych za pomocą biletomat.pl

Organizatorem Wydarzenia jest North Guide Usługi Turystyczne Jacek Woch 71-696 Szczecin, ul. Szczygli Zaułek 10/4, NIP: 8512920328

1. Organizator zobowiązuje się do dochowania wszelkiej staranności w realizacji Wydarzenia.
2. Organizator zapewnia obsługę Wydarzenia przez pilota lub przewodnika posiadającego w opinii Organizatora odpowiednią wiedzę i umiejętności.
3. Organizator zapewnia wszystkie świadczenia wliczone w cenę Wydarzenia dla każdego Uczestnika posiadającego ważny bilet.
4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu tylko pod opieką osoby która ukończyła 18 lat.
5. Uczestnik zobowiązany jest do oszacowania własnych sił i możliwości zdrowotnych potrzebnych do udziału w Wydarzeniu.
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów poruszania się po drogach publicznych, przepisów p.poż., oraz regulaminów odwiedzanych miejsc i atrakcji.
7. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i przestrzegania norm społecznych.
8. Niestawienie się Uczestnika na miejscu zbiórki o ustalonej godzinie, traktowane jest jako rezygnacja z udziału w Wydarzeniu bez zwrotu ceny biletu.
9. Zwrot ceny biletu nie przysługuje w przypadku przybycia Uczestnika pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów poruszania się po drogach publicznych, nie wykonywania poleceń porządkowych obsługi, z powodu wycofania z Wydarzenia ze z powodów zdrowotnych przez obsługę, służby ratownicze lub medyczne.
10. Program Wydarzenia może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych czynników niezależnych od Organizatora.
11. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Uczestników na osobach i mieniu.
12. Uczestnik zobowiązany jest do dbania i zwrotu powierzanego mu sprzętu koniecznego do realizacji Wydarzenia, w przypadku jego zniszczenia lub zagubienia pokrycia kosztów poniesionej straty.
13. Produkty regionalne i tradycyjne, których degustacje mogą być częścią Wydarzenia, mogą zawierać gluten lub inne alergeny o których informację można uzyskać w odwiedzanych punktach gastronomicznych. Ze względu na ich regionalny i tradycyjny charakter nie przewiduje się zamienników dostosowanych do diety Uczestnika.
14. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne. Uczestnik jest świadomy wysiłku fizycznego jaki będzie musiał podjąć i utrudnień jakie mogą wystąpić na trasie, oraz możliwych zmiennych warunków atmosferycznych.
15. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu powoduje wykluczenie z udziału w wycieczce bez zwrotu poniesionych przez Uczestnika kosztów.
16. Uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku w relacjach z Wydarzenia, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby realizacji usługi, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. z późniejszymi zmianami). zgodnie z Polityką Prywatności.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów/Wynajmujących korzystających z usług kajakowych (Polityka Prywatności) i jest częścią Regulaminu Wydarzenia.
Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy OODO jest Organizator, tj North Guide Usługi Turystyczne Jacek Woch, 71-696 Szczecin, ul. Szczygli Zaułek 10/4, NIP: 8512920328

Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą OODO.

Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Wydarzenia, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w witrynie northhuide.pl.

Organizator informuje, że podczas korzystania z witryny, dane dotyczące Uczestnika zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.

Organizator informuje, że od momentu połączenia się Uczestnika z stronami internetowymi, w logach systemowych pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze witryną.

Organizator informuje, że bezpośrednio po realizacji Wydarzenia umieszcza fotorelacje w mediach społecznościowych, stronach Serwisu oraz własnych materiałach promocyjnych.

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych. Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics, powinien zastosować blokadę plików cookies.

Call Now Button